آدرس خدا...

 

مرد با خود زمزمه کرد: خدایا با من حرف بزن.

یک سار شروع به خواندن کرد.

اما مرد نشنید.

فریاد برآورد: خدایا با من حرف بزن.

آذرخش در آسمان غرید.

اما مرد گوش نکرد.

مرد به اطراف خود نگاه کرد و گفت: خدایا بگذار تو را ببینم.

ستاره ای درخشید.

اما مرد ندید.

مرد فریاد کشید: یک معجزه نشانم بده.

نوزادی متولد شد.

اما مرد توجهی نکرد.

پس مرد در نهایت یاُس فریاد زد: خدایا لمسم کن وبگذار بدانم که اینجا حضور داری.

در همین لحظه خداوند پایین آمد و مرد را لمس کرد.

اما مرد پروانه را با دستش پراند و به راهش ادامه داد...

 


 

 

و خدایی که در این نزدیکی است،

لای این شب بوها،

پای آن کاج بلند،

روی آگاهی آب،

روی قانون گیاه...

 

/ 0 نظر / 14 بازدید